کارت به کارت بانک ایران زمین ده میلیون تومان شد

کارت به کارت بانک ایران زمین ده میلیون تومان شد

بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی و در راستای کاهش مراجعه حضوری مشتریان به بانکها، سقف انتقال وجه کارت به کارت از پنج میلیون به ده میلیون تومان افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، با توجه به شرایط حال حاضر کشور و به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، مشتریان تا